Regulamin serwisu Regulamin

1/ Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego „Dizajn na wynos” prowadzonego przez Fundację Bochińskich, zwanego dalej Serwisem.
 2. Usługodawcą jest Fundacja Bochińskich na rzecz promocji wzornictwa i polskiej myśli projektowej z siedzibą w Gdyni ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8 m 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000926591, NIP: 5862373670, REGON: 520257104, zwana dalej Fundacją.
 3. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. W ramach Serwisu działają Usługi udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę opisane dalej w niniejszym Regulaminie:
  • w domenie internetowej dizajnnawynos.pl i jej subdomenach;
  • w innych domenach (wraz z ich subdomenami) niż wskazane w pkt a) powyżej.
 5. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Serwisu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W tej sytuacji stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią. Odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z osobami trzecimi.
 6. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług w Serwisie, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Usług dostępnych w Serwisie, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

2/ Definicje

 1. Serwis – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Fundacji i dostępna pod adresem www.dizannawynos.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Fundacji;
 2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu oraz Usług dostępnych w Serwisie;
 3. Partner – każdy podmiot współpracujący z Fundacją na podstawie stosownej umowy;
 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie, umożliwiające w szczególności:
  • zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Fundację lub Partnerów, w tym w szczególności uzyskiwanie dostępu do materiałów dobranych pod kątem zainteresowań Użytkowniczki_ka,
  • korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
  • korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;
 5. Materiały – teksty, zdjęcia, skany, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3/ Zasady korzystania z serwisu

 1. W ramach Serwisu Użytkowniczka_k może korzystać w szczególności z następujących Usług:
  • zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Serwisu.
  • rejestracji w Serwisie, co umożliwia dostęp do wybranych Usług i Materiałów, oraz personalizację Usług i Materiałów pod kątem zainteresowań Użytkowniczki_ka wynikających z jej_go aktywności w Serwisie;
  • zamieszczać Materiały, w tym komentarze, w celu ich prezentowania w Serwisie w ramach świadczonej przez Usługodawcę Usługi;
  • korzystać z Serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkowniczki_ka, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach czatów, forów dyskusyjnych itp.;
 2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowniczek_ów w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkowniczkąkiem umowy o świadczenie Usług w Serwisie dochodzi w momencie wpisania przez Użytkowniczki_ka stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Serwisie dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkowniczki_ka strony internetowej Serwisu.
 4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
 5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi, o których mowa w Paragrafie 3 pkt.1 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Serwisie jest bezpłatne.
 6. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej. Materiały te mogą być personalizowane i dostosowywane do zainteresowań Użytkowniczeków opartych na ich aktywnościach w Serwisie.
 7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów.
 8. Fundacja zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkowniczkom_kom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
 9. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres: f.bo@fundacjabochinskich.org.

4/ Własność intelektualna

 1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkowniczki_cy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkowniczki_cy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
  • zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Serwisu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
  • pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 5. Zamieszczając Materiały w Serwisie Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

5/ Prawa i obowiązki użytkownika_czki serwisu

 1. Użytkowniczka_k zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
  • niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  • niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
  • niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
  • niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  • nierozpowszechniania treści pornograficznych;
  • nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
  • nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.
 2. Użytkowniczka_k zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 3. Użytkowniczka_k ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały, w szczególności jest odpowiedzialna_y za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

6/ Odpowiedzialność

 1. Użytkowniczka_k ponosi odpowiedzialność za:
  sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie;
  szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  informacje pobrane z Serwisu, za skutki ich wykorzystania oraz za ich przydatność;
 2. Użytkowniczka_k jest świadoma_y zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkowniczki_ka, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkowniczki_ka wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkowniczka_k zobowiązana_y jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.
 3. Usługodawca:
  • dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu i Usług odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w Regulaminie poszczególnych, jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Serwisu i Usług, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w Regulaminie;
  • informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkowniczka_k (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu lub Usług bądź wpływać na ich jakość;
  • zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkowniczkom_m dostępu do części lub całości Usług w przypadku stosowania przez tych Użytkowniczki_ków sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym, w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
  • ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkowniczki_ka, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu i Usług.

7/ Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług w serwisie

 1. Dostęp i korzystanie z Serwisu i Usług możliwe jest na:
  • platformach systemów operacyjnych MS Windows i MacOS przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Chrome, Edge, FireFox, Safari (najnowsze wersje) lub równoważnych w pełnym zakresie
  • tabletach i smartfonach z systemem Android i iOS
 2. W celu pełnego wyświetlania treści Serwisu i Usług niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.
 3. Usługodawca dołoży starań by Serwis działał sprawnie na terminalach Użytkowniczek_ów o minimalnych poniższych parametrach:
  • procesor 2 rdzeniowy, pamięć robocza min 4GB, karta graficzna z pamięcią 2GB,
  • monitor lub wyświetlacz o proporcjach 16:9 i rozdzielczości 1920×1080, lub 16:10 i rozdzielczości 1920×1200
  • minimalne pasmo przepustowości łącza równe lub większe niż 5Mb/s.
 4. Zalecane jest aby Użytkowniczka_k przed skorzystaniem z Serwisu sprawdzała_ł czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

8/ Polityka prywatności

 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkowniczki_ka zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie, w tym w szczególności w celu dokonania personalizacji treści udostępnianych Użytkowniczce_kowi. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Usług, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawiera dokument Polityka Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowniczek_ów na stronie ……..

9/ Dane osobowe

 1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Serwisie Użytkowniczka_k może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Bochińskich na rzecz promocji wzornictwa i polskiej myśli projektowej z siedzibą w Gdyni ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8 m 1.
 3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowniczek_ów w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowniczek_ów w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie w przypadku istnienia stosownej podstawy prawnej do takiego przetwarzania, a szczegóły w tym zakresie zawiera dokument Polityka Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowniczek_ów na stronie ……..
 4. Użytkowniczce_kowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowniczki_ka przez Usługodawcę opisuje dokument Polityka Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowniczek_ów na stronie ……..

10/ Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkowniczce_kowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i Usług.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: rf.bo@fundacjabochinskich.org lub listownie na adres: Fundacja Bochińskich na rzecz promocji wzornictwa i polskiej myśli projektowej, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8 m 1, 81-373 Gdynia.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkowniczce_ka na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkowniczki_ka dodatkowych wyjaśnień.

11/ Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowniczki_ków z Serwisu i Usług jest prawo polskie.
 2. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące świadczenia poszczególnych Usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
 3. Sprawa sporna pomiędzy Usługodawca a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa lub zmian w powszechnie stosowanych technologiach informatycznych.
 5. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkowniczkom_kom w Serwisie na stronie internetowej pod adresem …

Data ostatniej aktualizacji: 25.07.2022